DONATE

Ahad, 17 Mei 2009

IMPERIALISME DAN PENGARUHNYA DALAM DUNIA DAKWAHBAB I
MUQADDIMAH


Umat islam pada hari ini mendiami satu kawasan geografi yang amat luas. Merentang dari magribi pada sebelah barat hinggalah ke republik indonesia yang jauh ke timur. Mereka terdiri dari berbagai-bagai bangsa, ras, kaum, suku dan warna kulit yang berjumlah lebih dari 900 juta orang. Mereka juga bertutur dalam pelbagai macam bahasa, antaranya ialah Arab, Parsi, Turki, Urdu, Sahili, dan Melayu atau Indonesia. Namun begitu mereka yang berlainan keturunan ini, umumnya diikat oleh satu ikatan yang kukuh, iaitu akidah islam.

Dunia islam adalah amat luas dan isu-isu yang dibincangkan memangnya terlalu banyak, maka kajian yang penulis cuba ungkapkan disini adalah tentang isu penjajahan atau imperiaslisme barat kepada masyarakat dunia pada umumnya dan islam pada khususnya.

Imperialisme merupakan satu topik yang amat menarik untuk diperkatakan, mendengar istilah imperialisme sahaja sudah tergambarkan di ruang mata kita tentang keganasan, pencerobohan, perompakan, pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pelbagai-bagai lagi jenis gelagat yang merosakkan. Memang bergitulah keadaannya. Gejala ini tidak pernah menimbulkan gejala yang positif (baik), akan tetapi justeru sebaliknya yaitu mendatangkan dan menimbulkan hal-hal negatif seperti kerosakan, kesengsaraan, penindasan, dan permusuhan yang tidak pernah padam antara sesama manusia.

Imperialisme juga mempunyai sejarah yang panjang dan pembahasan yang sangat luas, oleh itu tulisan ini hanya akan membahas sedikit tentang imperialisme barat kedunia islam yang pernah terjadi dimuka bumi ini dan tentunya tulisan ini masih jauh dari kelengkapan, oleh itu sebelumnya penulis mohon maaf jika terdapat kesempitan dan pelbagai kekurangan lainnya dalam kertas kerja ini, semoga dengan keterhadan ini kita dapat mengambil manfaat serta hikmah darinya.

BAB II

IMPERIALISME

2.1 DEFINISI IMPERIALISME

Bila ditinjau dari makna bahasa, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Ada pula imperialisme kebudayaan, artinya pandangan mengenai adanya kebudayaan asing yang lebih kuat yang mendominasi suatu golongan masyarakat sehingga warganya kehilangan kepribadian dan identitasnya.

Adapun dari segi istilah berbagai-bagai definisi telah diberi oleh sarjana barat tentang imperialisme. Misalnya Moritz Julius Bonn yang melihatnya dari sudut politik semata-mata telah mengatakan bahawa imperialisme adalah suatu dasar yang bercita-cinta untuk membentuk, menyusun dan memelihara sebuah empayar.

Interprestasi ini sesuai untuk menggambarkan imperilaisme pada zaman kuno seperti yang pernah diamalkan oleh bangsa Rom, Yunani dan sebagainya. Bagi V.I.Lenin iaitu seorang pemimpin utama komunis rusia mengatakan, imperialisme ialah satu fenomena ekonomi semata-mata, iaitu peringkat akhir kapitalisme. Pandangan ini tidaklah tepat kerana ia cuba mempertahankan komunisme dan memburuk-burukkan kapitalisme yang merupakan dua ideologi buatan manusia yang saling bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Pada hakikatnya, kedua-duanya adalah sama zalim dan menindas wilayah yang dijajah.

Ada juga yang mentakrifkan imperialisme sebagai satu dasar atau amalan yang berhubung dengan penubuhan dan pemeliharaan sebuah empayar melalui jalan penaklukan, penempatan, penguasaan ekonomi, atau politik.

Sementara itu, satu percubaan yang lebih berani telah dibuat oleh Norman Daniel dengan mendefinisikan imperialisme adalah lebih daripada mencari sebuah empayar. Umumnya imperialisme merupakan penguasaan rumpun bangsa Eropa keatas semua benua.
Sementara ensiklopedia Indonesia menyebutkan Imperialisme ialah usaha dan tindakan suatu negara untuk mengembangkan kekuasaan dalam bentuk pendudukan langsung terhadap wilayah kekuasaan negara atau bangsa lain dengan jalan membentuk pemerintah-pemerintah jajahan atau dengan menanamkan pengaruh di bidang politik dan atau ekonomi.

Berbagai definisi tersebut di atas mengindikasikan adanya persepsi proses sejarah pergolakan sosial politik dari masa ke masa sehingga sangat mewarnai gejolak yang ada di masa kini. Pergolakan sosial politik antara Islam di satu pihak berhadapan dengan Barat di pihak lain. Yakni kekuatan sosial politik Islam berhadapan dengan kekuatan sosial politik Barat yang didominasi oleh doktrin salibisme-zionisme dan sangat phobi (anti pati) terhadap Islam dan Muslimin. Hal ini tertera dalam Injil dan dalam Al-Qur’an sebagai sumber semangat dua kekuatan sosial politik tersebut. Kita dapat melihat ayat-ayat Al-Qur’an yang memberitakan adanya semangat Islamo phobia di kalangan Yahudi (Zionis) dan Nashara (Salibis) sebagai berikut:

“Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah (yakni kebenaran agama-Nya) dengan mulut-mulut mereka, dan Allah tidak menghendaki kecuali hendak terus menyempurnakan bukti-bukti kebenaran agama-Nya walaupun orang-orang kafir tidak suka dengan semakin kuatnya bukti-bukti kekuatan agama-Nya.” (At-Taubah: 32).

“Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nashara akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya dinamakan petunjuk. Maka kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, maka tidak akan ada lagi bagi kalian pelindung dan penolong selain Allah.”

Secara ringkas, imperialisme bukanlah persoalan jiwa semata-mata, malah ia melibatkan juga cita-cita kebendaan. Atas dasar inilah, maka golongan penjajah yang ingin berkuasa lantaran kemegahan diri mereka sendiri telah meluaskan pengaruhnya menerusi bidang politik, ekonomi, ketenteraan, pendidikan, dan bentuk-bentuk budaya yang lain. Adakalanya juga pihak penjajah itu akan memasukan jari-jari penjajahannya secara halus dan perlahan-lahan, seumpama atas nama tamadun, kemajuan, modenisasi dan sebagainya. Sehingga tanpa disedari rakyat peribumi yang berkenaan langsung terpikat dengan cara hidup asing dan melupakan idintitinya sendiri.

2.2 SEJARAH SINGKAT IMPERIALISME

Keinginan segolongan manusia untuk menguasai segolongan manusia yang lain bukanlah suatu perkara yang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Sejak zaman kuno lagi penjajahan-penjajahan besar telah dibentuk oleh bangsa-bangsa seperti Babylon, Assyria, Mesir, Parsi, Yunani dan Rom. Pada zaman pertengahan pula, telah wujud dua buah empayar, iaitu Rom Timur (Bizantine Empire) dan Banu Sasan (Parsi Empire). Namun begitu apabila soal imperialisme dibangkitkan biasanya dirujukkan kepada perkembangan yang berlaku kemudiannya, iaitu tentang pembinaan empayar berikutan daripada timbulnya negara-negara yang berorientasikan eropah pada kurun ke-15.

Bermula dari akhir kurun ke-15M, bangsa eropa telah melancarkan gerakan perluasan pengaruh secara besar-besaran malalui bidang perdagangan. Politik, kebudayaan, dan pemindahan serta penempatan rakyat mereka sendiri ditanah-tanah baru hinggakan pada abad ke-20 seluruh dunia berada dalam cengkeraman tamadun barat. Perluasan pengaruh ini dilakukan ke arash timur dan barat. Misalnya bangsa Portugis dan kaum-kaum lain seperti Sepanyol, Inggeris, Belanda, dan perancis yang telah mengarungi lautan besar dari Eropa barat bagi menemui kawasan baru dan menakluki kawasan baru tersebut. Sementara itu kerajaan Rusia juga terus mara dengan rakusnya ke arah selatan dan timur dengan menyeberangi kawasan steppe hingga memasuki ke bahagian utara Timur Tengah dan Asia.

Proses perluasan pengaruh ini telah berlaku dalam pelbagai corak dan peringkat. Ada yang dikenali dengan white man’s burden (beban bangsa kulit putih) manifest destiny (takdir yang dimakbulkan tuhan), mission civilisatrice (tugas untuk mentamadunkan dunia) dan sebagainya. Inilah beberapa slogan yang sering disebut oleh pihak penjajah untuk menunjukan kepada dunia bahawa mereka mereka sebenarnya berniat baik, bertindak secara bertimbang rasa dan berperikemanusiaan. Meskipun dalam bukti-bukti sejarah menunjukkan bahawa dalam melaksanakan usaha-usaha untuk mentamadunkan dunia mereka sanggup untuk berlaku ganas, umpamanya merompak, membunuh, memperhambakan, dan mencabul hak-hak orang lain.

Di sesetengah kawasan, sesetengah penjajahan berjalan dengan amat jayanya hinggakan penduduk asli atau peribumi telah diusir sama sekali dari tanah mereka, ataupun dikurangi jumlah mereka melalui proses peperangan dan sebagainya. Bangsa Perancis misalnya, telah hampir berjaya untuk menjadikan bumi Algeria, Maroko, dan Tunisia sebahagian dari negeranya sendiri.

Pada peringkat awal, tanah jajahan atau koloni telah dibentuk oleh kuasa dari Eropa, bermula dengan Portugis dan kemudianya Spanyol. Diikuti oleh British, Belanda, dan Perancis untuk tujuan perdagangan, politik dan agama. Faktor agama adalah lebih menonjol bagi bangsa Sepanyol dan Portugis, yang memangnya terkenal dengan semangat fahaman Katolik dan dendam kesumat yang tidak pernah padam terhadap umat Islam.

2.3 FANTOR-FAKTOR YANG MEMBANTU PENJAJAHAN

Satu faktor yang amat menarik adalah sejak awal-awal lagi program penjajahan ini direstui oleh pihak gereja. Tokoh-tokoh kristiai melihat penjajahan sebagai suatu “tugas suci” , yaitu suatu kesinambungan daripada perang salib (crusade) yang eprnah berlangsung selama hampir 200 tahun (1096-1293 M). Atas dasar inilah, maka pada tahun 1455, pihak paus sebagai ketua gereja katolik telah mengisytiharkan satu fatwa (bull) yang memberikan monopoli perdagangan kepada Portugal di kawasan-kawasan yang dijajahinya.

Berikutnya pada tahun 1493 satu lagi fatwa paus (papal bull) telah dikeluarkan untuk menghalalkan penjajahan bangsa Eropa ke atas manusia di seluruh dunia. Bertepatan dengan hasrat ini maka pada bulan Jun 1949 M, Paus Alexander VI, melalui perjanjian Tordesillas telah membahagikan dunia bukan kristian kepada dua zon penguasaan, iaitu kawasan di sebelah barat kepulauan Cape Verde dan kepulauan Azores, kecuali Brazil untuk diserahkan kepada Spanyol dan kawasan di sebelah timur di kedua-dua kepulauan itu dihadiahkan kepada Portugal. Demikianlah dengan sewenang-wenangnya dunia ini kepada dua kekuasaan kristian oleh seorang pemimpin tertinggi gereja untuk memenuhi kepentingan penjajahan. Seterusnya, dalam proses penjajahan yang berlaku pihak gereja telah memainkan peranan yang aktif dengan mengirimkan misi-misi untuk menyokong penaklukan yang dilancarkan oleh pihak militer dan pentadbir sekular, tanpa mengira tentang soal kekejaman, penganiayaan, ataupun moral sama sekali.
Sementara itu kegiatan-kegiatan anti islam sebenarnya telah dijalankan dengan begitu hebat oleh pihak gereja selepas tamatnya peperangan Napoleon dan semasa berkembangnya penjajahan di seberang laut, iaitu akibar daripada terlaksananya keamanan di Eropa. Walau bagaimanapun, penglibatan pihak gereja selaku sekutu kepada pihak imperialis yang menindas itu menyebabkan ia terus diakui sebagai musuh ketat islam.

Di antara faktor lain yang mendukung penjajahan Eropa adalah perkembangan kelahiran syarikat-syarikat perdagangan (trading companies) dan teori-teori perdagangan (theories of mercantilism). Kedua-dua perkembangan ini menandakan kebangkitan sistem kapitalis yang berteraskan riba, yang kemudiannya menyebabkan meletusnya persaingan kuasa, peperangan serta penjajahan dalam kurun ke-17 dan 18 M.

Setelah lumpuh beberapa ketika, imperialisme moden telah cergas pada akhir kurun ke-19 M. Ketika itu, perebutan daerah yang berlaku di Asia Barat, Afrika dan Timur Jauh, yang sebahagian penduduknya masing-masing beragama islam, adalah disebabkan oleh keinginan orang-orang Barat untuk memperoleh bahan-bahan mentah bagi keperluan segala industri mereka, juga untuk memperoleh pasaran bagi barang-barang keluaran mereka sendiri serta untuk melicinkan penyebaran agama kristian.

Sehubungan dengan ini juga, kita dapati bahawa imperialisme pada kurun ke-19 merupakan satu percubaan bangsa eropa untuk menerapkan sistem ekonomi dan pemikiran (nilai) mereka kepada dunia seluruhnya agar dengan itu bangsa-bangsa lain akan tetap tinggal dalam cengaman mereka dan sentiasa bergantung kepada mereka sahaja. Untuk kegiatan yang tersabit dengan penerapan pemikiran itu, mereka telah mendapat sokongan yang kuat daripada pihak gereja dan orientalis yang berpaham sekular. Walau bagaimanapun, percubaan yang dilakukan itu telah menimbulkan konflik yang paling hebat, yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelum ini.

2.4 BENTUK-BENTUK PENGUASAAN YANG DIJALANKAN OLEH PIHAK BARAT

Dari segi yang lain pula, terdapat perbezaan antara bentuk dominasi yang dijalankan oleh pihak barat. Dalam hal ini, kita akan mengkaji penjajahan pada zaman moden yang melibatkan kuasa-kuasa seperti British, Perancis, Itali, Rusia, dan Amerika Syarikat dalam konteks hubungan mereka dengan umat islam. Amerika Syarikat, British dan Perancis tiga kuasa terpenting pada zaman moden, khususnya hingga abad ke-20 menggunakan pendekatan berbeza untuk menguasai wilayah islam. Berhubung dengan ini, kita dapati terdapat beberapa pola penguasaan yang diamalkan oleh kuasa barat. Pola-pola itu adalah seperti yang berikut:

1. Penguasaan secara langsung

Penguasaan secara tidak langsung ini telah dilakukan oleh Perancis di Algeria, Belanda di Indonesia, Itali di Libya, dan juga Rusia sejak zaman pemerintahan raja (czar) lagi keatas wilayah-wilayah Asia tengah. Setelah mereka dapat menguasai kawasan yang didiami itu, pihak penjajah langsung meletakkan seluruh kawasan itu dibawah pemerintahan mereka sendiri. Selain itu, kawasan yang dijajah juga dibuka seluas-luasnya kepada rakyat Eropa sendiri, iaitu untuk berpindah secara besar-besaran dan menduduki kawasan berkenaan tanpa sebarang sekatan lagi. Pada waktu yang sama di kawasan berkenaan, rakyat peribumi tidak dibenarkan sama sekali untuk mengambil bahagian dalam bidang pentadbiran dan segala bentuk hak asasi mereka dinafikan.

2. Penguasaan secara tidak langsung

Sehubungan dengan ini, penguasaan dilakukan oleh pihak penjajah secara lebih flexible, iauti mereka menjalankan sistem naungan atau protectrate. Pihak British lebih menyukai pendekatan yang begini. Biasanya dari segala macam amalan, rakyat British hanya dihantar ke tanah jajahan sebagai pentadbir dan soldadu. Mereka tidak pernah digalakkan untuk mengusahakan sebarang penerokaan tanah atau mendirikan perkampungan kulit putih secara besar-besaran di wilayah itu.

3. Sistem mandat

Pendekatan ini menggunakan sistem mandat yang dilakukan dengan persetujuan sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Liga Negara-Negara (League of Nations) dan kemudiannya kerjasama yang demikian diuruskan pula melalui Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (united Nations) yang menggabti liga tersebut. Pendekatan ini pernah dipraktikan di kawasan-kawasan yang dipanggil ‘Bulan Sabit Subur’ (Fretile Crecent) selepas perang dunia pertama. Sehubungan dengan ini, pihak Liga Negara-Negara telah memberi kuasa kepada Britain untuk mengendalikan mandat ke atas Palestin, Transjordan, dan Iraq, manakala Perancis juga dibenarkan untuk menguasai Syiria dan Lubnan. Secara prinsipnya segala kawasan yang dikenakan mandat itu dikira sebagai tidak berupaya untuk mentadbirkan dirinya masing-masing. Dengan itu, tugas bagi pihak yang memegang mandat itu adalah untuk ‘menolong’ setiap kawasan yang dikelolakannya supaya dapat ditegakkan kerajaan berautonomi sebagai satu langkah yang akan membawa kepada penubuhan kerajaan bersendiri bagi kawasan tersebut.

Melalui sistem ini golongan peribumi, diberi sedikit kebebasan untuk menyertai institusi pentadbiran yang dikelolakan oleh pihak penjajah. Pada waktu yang sama, rakyat tempatan didedahkan dengan sistem pemikiran dan pendidikan barat hinggakan secara berangsur-angsur sebahagian daripada mereka itu mulai terpisah dariapada nilai keislaman yang murni dan menjadi pemuja tamadun barat. Apa juga halnya, sistem divide et empera (pecah dan perintah) dilaksanakan dengan begitu licin untuk menjamin supaya umat islam terus menjadi lemah dan tertakluk kepada penjajahan barat.

4. Perjanjian persahabatan

Penjajahan juga boleh berlaku melalui perjanjian yang disebutkan selama ini sebagai ‘perjanjian persahabatan”. Cara yang begini biasanya diamalkan oleh British dalam hubungan mereka dengan negeri-negeri Melayu, negeri-negeri di kawasan Teluk Parsi dan Arab Selatan. Pengawalan ke setiap daerah ini dilaksanakan melalui seorang pegawai yang bergelar residen atau penasihat (advisor) dan para pembantunya yang dipinjamkan kepada para pemimpin tempatan atas dasar kononnya untuk menasihatkan mereka dalam hal-ehwal pentadbiran. Tetapi yang anehnya, segala nasihat para ‘penasihat’ itu mestilah dipatuhi. Keadaan ini juga bermakna bahawa ketetapan yang dibuat oleh para penasihat itu selalunya menentukan corak atau arah dasar yang perlu diamalkan oleh pemimpin tempatan.

5. Corak dan penegakan kerajaan boneka

Sementara itu, kedua-dua Amerika Syarikat dan Komunis Rusia telah mengamalkan dasar campur tangan dan penegakan kerajaan-kerajaan boneka sebagai satu cara untuk melaksanakan penjajahan mereka. Biasanya kedua-dua kuasa ini akan menggunakan kekuatan ekonomi, ketenteraan, politik dan pengaruh kebudayaan mereka untuk menegakkan boneka yang sanggup tunduk kepada kemahuan mereka. Sejajar dengan itu, kepentingan dan perasaan rakyat jelata telah tidak diperhatikan langsung. Contoh yang jelas tentang ini telah berlaku di Iran, Turki dan negara-negara islam lainnya. Inilah yang sebenarnya dipanggil sebagai neo-colonialisme, iaitu penjajahan bercorak baru.

Apabila di masa lampau, permusuhan Barat terhadap Islam dan kaum muslimin hanya berwujud dalam satu bentuk, yaitu perang fisik salibiyah (Crusades) yang berlangsung selama sekitar 200 tahun, maka pada masa-masa setelahnya hingga hari ini dan bahkan hingga masa-masa mendatang, permusuhan Barat memencar di dalam pelbagai bentuk dan dalam segala bidang kehidupan, membuka jari-jemarinya menjangkau segala bagian yang ada.

Untuk meruntuhkan Daulah Utsmaniyyah yang saat itu menjadi benteng pembela dan penegak Islam yang menyatukan seluruh dunia Islam, bangsa-bangsa Nasrani Barat telah melancarkan berbagai makar dan konspirasi selama 6 abad. Selama masa lebih dari 150 tahun (1103-1256 H = 1695-1839 M), Barat beramai-ramai mengeroyok Daulah Utsmaniyah, dipimpin oleh empat negara super power dunia saat itu, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, dan Austria. Usaha untuk mencabik-cabik dan meruntuhkan menara Islam ini akhirnya berhasil, melalui adu domba Daulah Utsmaniyah dengan bangsa Arab pada Perang Dunia I. Perang yang berakhir dengan perjanjian Versailles 1919 M itu, membagi-bagi wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah untuk negara-negara dan mengizinkan tentara Sekutu menduduki Istambul.

Di samping melancarkan peperangan selama 6 abad melawan Daulah Utsmaniyah, Barat juga melancarkan peperangan kepada Islam dan kaum muslimin melalui 5 jurus maut, yaitu:

1. Orientalisme, yaitu usaha-usaha pengkajian dan penelitian terhadap Islam dan kaum muslimin, dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam.

2. Kristenisasi. Barat menjadikan koloniaslime dan imperalisme sebagai kendaraan awal bagi pengkristenan dan pemurtadan kaum muslimin. Setelah kaum imperialis Barat berhasil diusir dari dunia Islam, kristenisasi tetap dijalankan dan bahkan semakin intensif.

3. Kolonialisme dan imperalisme, dengan bergerak di lapangan politik penjajahan dan perebutan monopoli ekonomi. Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis, Austria, Belanda, Italia, Rusia dan negara-negara Barat lainnya menjajah wilayah dunia Islam merampas harta kekayaannya, memperbudak dan memperbodohi kaum muslimin selama tak kurang dari 350 tahun.

4. Imperialisme kebudayaan, sejak dari paham sekulerisme sampai kepada paham atheisme dan komunisme, sejak dari paham kapitalisme liberal sampai kepada paham sosialisme. Budaya dan gaya hidup yang lepas dari tuntunan syariat, akal sehat, dan fitrah yang lurus diekspor secara halus dan paksaan, agar diadopsi oleh dunia islam.

5. Zionisme. Melalui bantuan Inggris, Perancis, Amerika, dan Rusia kaum Yahudi akhirnya merampas bumi Palestina dari tangan kaum muslimin, dan mendirikan negara Israel.

Kelima jurus maut Barat ini sampai saat ini tetap dipertahankan dan bahkan kuantitas dan kualitasnya senantiasa ditingkatkan Permusuhan Barat yang merepresentasikan peradaban Yahudi, Nasrani, komunis, dan paganis, terhadap dunia Islam ternyata tidak pernah surut. Justru, semakin hari semakin bertambah tebal, kuat, dan ganas. Apa yang saat ini mereka sebut sebagai ‘Perang Melawan Terorisme Global’, juga invasi militer ke Afghanistan dan Irak, hanya semakin mengkuatkan kebenaran dan kepastian realita ‘benturan antara kebenaran dan kebatilan’ yang telah ditegaskan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Perang dan permusuhan dunia Barat terhadap Islam dan kaum muslimin memang telah, sedang, dan akan senantiasa berlangsung. Baik duniua Barat diwakili oleh satu pihak maupun oleh banyak pihak, karena sejatinya kekafiran itu adalah agama yang satu.
Imperialisme Barat di abad ke 15 - 19 telah meninggalkan goresan sejarah yang penuh cerita kedhaliman, pembantaian rakyat, perampasan harta rakyat dan seabrek lagi kenangan kepiluan di wilayah-wilayah jajahan. Setelah itu Barat menampilkan diri sebagai manusia yang paling beradab atau dengan istilah populer masa kini ialah bangsa-bangsa Barat adalah bangsa-bangsa yang paling humanistis. Kebiadaban mereka hendak dihapus dari catatan sejarah melalui para ilmuwan mereka atau ilmuwan kalangan Muslimin yang digaji sebagai kuli intelek guna merekayasa sejarah untuk menampilkan wajah simpatik budaya Barat yang humanistis. Media massa cetak dan elektronik, buku-buku, film-film dan berbagai sarana media lainnya, dikerahkan untuk kepentingan propaganda opini superioritas Barat dan simpatiknya.

Adapun wajah Islam, ditampilkan sedemikian buruknya sehingga agama ini selalu identik dengan kekerasan, terorisme, perampokan, penganiyayaan dan sadisme serta berbagai atribut kebiadaban. Sedangkan komunitas Islam digambarkan sebagai komunitas terbelakang, melarat, kotor, tidak disiplin, penuh kedhaliman dan tidak manusiawi serata berbagai label kerendahan. Semua opini ini melahirkan para ilmuwan (hasil didikan mereka) yang minder di hadapan peradaban Barat dan sinis terhadap Islam serta berusaha menafsirkan Islam sesuai dengan pola fikir Barat yang materialistis. Ilmuwan yang sejenis ini di kalangan Muslimin antara lain ialah Thaha Husain, Abu Rayah dan yang seangkatan dengannya. Setelah itu tampillah Amer Ali di India, Fazlur Rahman di Pakistan kemudian pindah ke Chicago serta meninggal di sana, Hasan Turabi di Sudan, Nur Chalis Majid di Indonesia dan masih banyak lagi. Episode sejarah yang ditampilkan dengan penuh rekayasa ini sesungguhnya masih dalam rangka perjuangan politik Imperialisme Barat untuk memberikan dasar pembenaran bagi kembalinya supremasi hegemoni salibis-zionis internasional terhadap negara-negara Muslimin.

BAB III

ANTARA IMPERIALISME ISLAM DENGAN IMPERIALISME BARAT

3.1 IMPERIALISME ISLAM

Al-qur’an telah menegaskan bahawa orang-orang kafir tidak akan ridha dan ikhlas dengan keislaman kita, sehingga mereka berusaha dengan sekuat daya dan upaya agar kita mengikuti mereka, serta tunduk dengan agama yang mereka anut. Allah swt telah mengungkapkan hal ini dalam al-qur’an beberapa kali dan diantara ayat-ayat tersebut adalah:


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, Padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada Kitab-Kitab semuanya. apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata "Kami beriman", dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.’


“Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nashara akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya dinamakan petunjuk. Maka kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, maka tidak akan ada lagi bagi kalian pelindung dan penolong selain Allah.”

Demikianlah sebagian ayat-ayat Al-Qur’an, mengingatkan kita adanya semangat Islamo phobia yang sangat kental di kalangan Yahudi dan Nashara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ini adalah sikap permanen mereka dan tidak mungkin dikurangi apalagi dihapus dengan doktrin apapun atau kesepakatan yang bagaimanapun. Sedangkan dalam Injil yang ada sekarang ini sebagai kitab suci yang telah dipalsukan serta berbagai statemen tokoh-tokoh Yahudi dan Nashara tentang Islam dan Muslimin, membuktikan apa yang dinyatakan oleh Allah Ta’ala tentang isi hati mereka yang penuh dengan semangat Islamo phobia itu. Antara lain ialah pernyataan yang terdapat dalam buku Konsili Vatikan II sebagai berikut:

“Dengan berhasil menghancurkan negara Islam di Andalusia pada akhir abad XV oleh Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Costilia, maka aksi Kristenisasi dan penaklukan dunia Islam dilakukan dengan gencar, dipelopori oleh Spanyol dan Portugis kemudian disusul oleh Inggris, Belanda, Belgia, Perancis dan Italia.”
Dinyatakan pula oleh Philip K. Hitti: “Perang salib itu adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia, yang sejak tahun 632 merupakan pihak penyerang, bukan saja di Syiria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia …..”


Selanjutnya dia menyatakan: “Sebab langsung dari perang salib ialah permintaan Kaisar Alexius Comnenus dalam tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Byzantium itu minta bantuan dari Romawi, karena daerah-daerahnya yang terserak sampai ke pesisir laut Marmora dibinasakan oleh Bani Saljuk (Kerajaan Islam).”
Kemudian dia menyatakan pula: “Telah dilakukan Pidato Paus Urbanus II pada tanggal 26 November 1095 di Clermont (Perancis Selatan), di mana orang-orang Kristen mendapat suntikan semangat untuk mengunjungi kuburan-kuburan suci (yakni kuburan-kuburan suci menurut keyakinan Kristen, pent) dan merebutnya dari orang-orang yang bukan Kristen serta menaklukkan mereka itu.”

Berdasarkan kenyataan adanya semangat kebencian tradisional kepada Islam dan Muslimin sebagaimana tersebut di atas, maka Allah Ta’ala mensyariatkan dalam agama-Nya, perang membela agama-Nya berhadapan dengan berbagai kekuatan Islamo phobia. Bahkan perang dalam rangka membela agama Allah termasuk ibadah kepadaNya yang amat mulia disisi-Nya. Allah Ta’ala menegaskan kedudukan perang tersebut dalam firman-Nya:

“Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”


“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.”

Yang dimaksudkan dengan “sehingga agama itu hanyalah untuk Allah semuanya”, telah diterangkan oleh As-Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di rahimahullah dalam tafsirnya: “Inilah maksud daripada perang dan jihad terhadap musuh-musuh agama, yaitu menangkis kejahatan mereka terhadap agama ini dan untuk melakukan pembelaan terhadap agama Allah, yang Allah ciptakan segenap makhluq ini untuk menunaikan agama tersebut, sehingga Agama ini dijunjung tinggi di atas segenap agama-agama lainnya.”

Islam sebagai agama rahmah (kasih sayang) menebarkan kasih sayang dan menegakkan keadilan di muka bumi melalui perjuangan bersenjata untuk memerangi musuh-musuh kasih sayang dan sekaligus musuh-musuh keadilan. Yaitu musuh-musuh kemanusiaan yang akan menjajah manusia dengan berbagai kedhalimannya, teror dan berbagai macam kejahatan yang menginginkan agar manusia tetap dalam kebodohannya agar tidak mengerti di mana jalan keluar untuk bisa lepas dari berbagai kedhaliman para penjajah dan pemeras itu. Para penjahat dan penjajah itulah yang diperangi Islam dan dengan perang ini Islam ingin mematahkan segala kekuatan mereka sehingga Islam dapat ditegakkan syari’atnya di muka bumi ini, dan akibatnya dunia akan dipenuhi kasih sayang dan keadilan.

Rasulullah saw mengaitkan misi dakwah Islamiyah yang beliau emban dengan misi perang yang beliau juga diperintah untuk memimpin umatnya untuk itu. Beliau menyatakan:
“Aku diperintah untuk memerangi sekalian manusia sehingga mereka mau mempersaksikan keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah dan bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan dan hamba Allah, dan menunaikan shalat dan menunaikan zakat. Maka bila mereka telah menunaikan semua perkara tersebut, mereka terlindung darah dan harta mereka. Dan adapun urusan batin mereka, urusannya diserahkan kepada Allah.”

Prinsip perjuangan menebar kasih sayang dan prinsip perjuangan menegakkan keadilan di muka bumi adalah prinsi-prinsip perjuangan yang mewarnai seluruh perjuangan Islam dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan damai, terhadap kawan ataupun terhadap lawan. Prinsip-prinsip tersebut telah ditegaskan oleh Allah Ta’ala dalam firman-Nya sebagai berikut:

“Dan tidaklah Kami utus engkau kecuali sebagai kasih sayang bagi segenap jagat raya.”

“Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang agama lain yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Yang Allah larang kalian hanyalah mencintai dan membela orang-orang yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian karena alasan agama dan juga kalian dilarang mencintai dan membela orang-orang yang membantu musuh-musuh kalian untuk memerangi serta mengusir kalian. Maka barang siapa dari kaum Muslimin mencintai dan membela mereka, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim.”

Dengan prinsip-prinsip yang demikian inilah tentara-tentara Islam mengukir sejarah kemanusiaan yang gemilang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Antara lain di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhu, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang menakjubkan dalam sejarah imperium Islam. Yaitu:

1. Umar ra memerintahkan kepada gubernur Mesir Amr bin Al-Ash ra untuk mengembalikan tanah milik seorang Yahudi yang digusur untuk kepentingan pembangunan dan perluasan masjid negara. Bahkan beliau memerintahkan untuk dibongkar kembali bangunan masjid yang didirikan di atas tanah milik Yahudi yang mengajukan gugatan pengembalian tanah hak miliknya itu, dan Umar memenangkan gugatan si Yahudi tersebut. Keputusan yang adil demikian menyebabkan Yahudi tersebut masuk Islam dan menggugurkan tuntutannya serta mewakafkan tanahnya dengan suka rela untuk masjid tersebut.

2. Umar ra memerintahkan kepada komandan pasukan yang dikirimnya untuk keluar meninggalkan negeri Samarkand setelah mendudukinya dan merampas harta-harta mereka. Perintah beliau ini dilakukan setelah orang-orang Nashara penduduk negeri tersebut mengadukan kepadanya kesalahan prosedur pasukan yang diutusnya itu ketika memasuki negeri mereka. Pasukan tersebut menduduki negeri tersebut tanpa melalui prosedur pendudukan suatu negeri yang diperintahkan oleh syariat Islamiyah; yaitu:

Penduduknya diajak kepada Islam; bila tidak mau dipersilakan membayar upeti; bila tidak mau barulah diserang dan kemudian diduduki serta dirampas harta penduduknya. Maka Umar ra memerintahkan agar pasukan Islam tersebut mengembalikan semua harta penduduk negeri Samarkand yang dirampas olehnya dan keluar dari negeri tersebut untuk dijalankan dari permulaan prosedur pendudukan suatu negeri. Sehingga penduduk negeri Samarkand memilih masuk Islam ketika diberi pilihan apakah masuk Islam; atau membayar upeti; atau bertempur melawan pasukan Islam. Mereka masuk Islam ketika melihat betapa adilnya keputusan Khalifah dalam Islam yang menerima pengaduan pihak rakyat jelata walaupun dari kalangan Nashara.

3. Para pendeta Kristen di Palestina dengan mantap menyerahkan negeri Palestina kepada Khalifah Umar ra ketika pasukan Islam mendatangi negeri tersebut. Serah terima itu dilakukan tanpa suatu pertempuran apapun dan penduduk nashara merasa aman negerinya di bawah kekuasaan imperium Islam dari pada di bawah imperium Romawi Kristen.

Dan terlalu banyak catatan sejarah yang gemilang dalam berbagai peristiwa perluasan imperium Islam di abad-abad ke enam sampai abad ke13. Semuanya itu menunjukkan betapa imperialisme dalam Islam lebih banyak bersifat pembebasan bangsa-bangsa di dunia dari kedhaliman para penguasanya dan kemudian menegakkan keadilan dan kasih sayang Islam kepada segenap rakyatnya.

3.2 IMPERIALISME BARAT

Kita dapat memahami sifat dan misinya dari berbagai pernyataan para ilmuwan kalangan mereka berikut ini: “Dr. Harry A. Poeze –seorang ilmuwan Belanda– menyatakan nasib buruh perusahaan perkebunan milik Belanda di Sinembah-Deli (Sumut) di zaman penjajahan Belanda: “Penduduk asli di daerah itu tidak mampu, dan jumlah mereka pun terlalu kecil untuk menggarap perkebunan-perkebunan itu. Maka dari itu, ditarik secara besar-besaran buruh dari daerah-daerah lain; pertama-tama yang ditarik itu terutama orang Cina, kemudian kebanyakan orang Jawa. Buruh ini sebagian besar bekerja di bawah apa yang disebut poenale sanctie; mereka ditarik dari Jawa sering dalam keadaan yang meragukan, dan mengikat diri untuk bekerja selama beberapa tahun di suatu perkebunan tertentu. Tidak ada kemungkinan bagi orang Jawa untuk melepaskan diri dari kontrak itu; melarikan diri dihukum oleh pengadilan. Nasib 240. 000 kuli kontrak (berikut anggota-anggota keluarga, jumlahnya menjadi lebih sejuta) di Deli sering menyedihkan.”

Kemudian Dr. Poeze melengkapi gambaran penderitaan para buruh itu dengan menukil penuturan Tan Malaka sebagai berikut: “Inilah kelas yang memeras keringat dari pagi sampai malam; kelas kambing di kandang; yang setiap saat bisa dipukul atau dimaki-maki dengan godverdomme; kelas yang setiap saat harus melepas istri atau anak perempuan kalau ada seorang kulit putih yang menyukainya…. Inilah kelas orang Indonesia yang dikenal sebagai kuli kontrak.”

Dr. Snouck Hurgronye –seorang orientalis Belanda dan penasehat ahli Gubernur Jendral Belanda di Hindia Belanda– menyatakan: “Teori eksploitasi telah tamat masanya, yang tidak kita kehendaki kembali lagi, kita tidak hendak mengembalikannya dari kuburannya, juga tidak dalam suatu bentuk baru. Meskipun pemerintah kolonial ditujukan hendak memberikan keuntungan bagi negeri Belanda….”

Selanjutnya Hurgronye menegaskan: “Gambaran yang diberikan dunia terakhir ini belum memperlihatkan, apakah melalui ethische politiek ataukah melalui exploitatie politiek, Indonesia akan terlepas dari negeri Belanda. Apabila orang bertanya, melalui saluran manakah daripada dua paham ini daerah jajahan dalam masa seratus tahun ini akan hilang, maka saya akan berkata, tidak akan suatu sebab yang akan lebih pasti melenyapkan daerah ini selain daripada cara pemerintahan kolonial itu yang tamak, seperti yang pernah ditempuh oleh kompeni Hindia Timur dan stelsel tanam paksa, yang pernah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan masa dan sejarah di waktu yang lampau.”

Demikianlah sedikit gambaran tentang imperialisme Barat dari para tokoh ilmuwan Barat untuk sekedar membantu memberi gambaran betapa besar nuansa penjajahan dan penguasaan yang ada pada semangat imperialisme Barat terhadap segenap wilayah-wilayah yang dikuasinya melalui pendudukan. Amat jauh berbeda dengan nuansa humanistis yang ada dalam sejarah imperialisme Islam yang telah diakui oleh lawan maupun kawan.

Dr. Lothrop Stoddard menyampaikan penilaiannya sebagai seorang ilmuwan Barat tentang imperialisme Islam sebagai berikut: “Orang Arab tahu, bagaimana mengkonsolidasikan pemerintahan dan mengalihkannya ke tangan mereka. Mereka bukan bangsa yang haus darah, bukan bangsa yang gemar merampok dan memusnahkan. Sebaliknya, mereka adalah bangsa yang dianugerahi akhlaq tinggi, watak mulia, cinta kepada ilmu. Memandang baik kenikmatan budi pekerti, kenikmatan yang sampai kepada mereka, dari peradaban yang lebih tua.

Tatkala terjadi antara yang menang dan yang kalah kesatuan perkawinan dan kepercayaan (agama), tercapailah asimilasi diantara mereka. Asimilasi yang melahirkan kemajuan yang bernama Sarasin, hasil perpaduan antara kecerdasan Yunani, Rumawi dan Parsi dengan ketinggian dan kecerdasan Arab yang berlandaskan spirit Islam.

Dalam tiga abad pertama sejarahnya (650 – 1000 M.), bagian-bagian dunia yang dikuasai oleh Islam adalah bagian-bagian yang paling maju dan memiliki peradaban yang amat tinggi. Kerajaan penuh dengan kota-kota indah, penuh masjid megah, di mana-mana terdapat universitas, di dalamnya tersimpan peradaban-peradaban dan hikmah-hikmah lama ang bernilai tinggi. Kecemerlangan Islam Timur merupakan hal yang kontras dengan dunia Nasrani Barat, yang tenggelam dalam malam kegelapan zaman.” Demikian pengakuan seorang ilmuwan Barat tentang Imperialisme Islam yang kiranya dapat mewakili pengakuan pihak lawan terhadap nuansa humanistis imperialisme Islam.

3.3 IMPERIALISME BARAT MENDAPAT PERLAWANAN

Bila imperialisme Islam lebih bermakna pembebasan bangsa-bangsa tertindas dari para penguasa mereka, maka imperialisme Barat lebih banyak bersifat pendudukan dan penjajahan pihak yang menang terhadap pihak yang kalah. Sehingga bangsa-bangsa yang tinggal di bawah imperium Islam di Asia, Afrika dan Eropa sampai hari ini amat sulit melepaskan dirinya dari pangkuan Islam kecuali daerah yang mendapat serangan gencar dan biadab dari tentara salib Barat.

Oleh karena itu imperialisme Barat dari masa ke masa selalu mendapat perlawanan dari bangsa-bangsa yang berada di bawah imperium Barat. Perlawanan yang paling gigih tentunya dipelopori oleh-oleh bangsa-bangsa Islam yang nota bene banyak dari padanya pernah di bawah imperium Islam. Sehingga praktis imperialis Barat tidak mampu secara penuh menancapkan kuku-kuku penjajahannya di dunia Islam, berhubung gerakan perlawanan rakyat terus menerus meletus sebagai pemberontakan terhadap hegemoni imperialis Barat sampai paska perang dunia ke II.

Terjadilah perang perlawanan terhadap hegemoni Barat di wilayah Afrika Utara (meliputi wilayah Sahara Barat, Maroko, Aljazair , Libya dan Tunisia kemudian Mesir serta Sudan ). Muncullah di wilayah-wilayah tersebut gerakan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Umar Mukhtar, dan tokoh-tokoh perlawanan rakyat lainnya. Muncul pula gerakan perlawanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nejed dan kemudian Hijaz yang dipimpin oleh As-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berakibat maraknya gerakan perlawanan umat Islam sedunia terhadap imperialisme Barat.

Penyebaran semangat perlawanan ini melalui media pelaksanaan ibadah haji di Makkah (Hejaz), berhubung umat Islam sedunia menunaikan ibadah haji tiap tahunnya di sana . Berbagai upaya untuk mempersulit pemberangkatan jemaah haji ke Mekkah oleh pemerintah-pemerintah kolonial di negara-negara jajahan mereka yang berpenduduk mayoritas umat Islam amat gencar dilakukan.

Negara-negara imperialis Barat semakin resah dengan bertambah menyebarnya pengaruh gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Dunia Islam. Maka mereka pun merekayasa dan menunggangi gerakan tandingan untuk mengeliminir pengaruh gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah agar semangat anti imperialisme Barat dapat dialihkan kepada semangat lain yang kiranya dapat mengekalkan cengkraman kuku-kuku imperialis Barat terhadap Dunia Islam.

BAB IV

4.1 MENUJU PERADABAN ISLAM, SOLUSI ALTERNATIF

Sampai dengan tercapainya cita-cita membentuk peradaban Islam membutuhkan waktu yang lama, bahkan beberapa generasi. Namun bagaimanapun hal itu harus dimulai sejak sekarang. Dan selain waktu yang lama juga dibutuhkan pemikiran yang mendalam dan intelektual muslim yang berkualitas. Karenanya upaya ini harus senantiasa dikontinukan dan harus ada pewarisan ide dan langkah kerja.

Merekayasa pekerjaan untuk membangun kembali peradaban Muslim membutuhkan perumusan baru dalam pendekatan terhadapa Islam sebagai peradaban. Hanya dnegna mendekati Islam sebagai peradaban masa depan, kita bisa sungguh-sungguh berbuat adil kepad dien Islam. Lebih dari itu rekonstruksi peradaban Muslim, secara esensi merupakan suatu proses elaborasi pangadngan dunia Islam. Ia adalah proses pemberian format dan sekaligus transformasi terus-menerus untuk mengubah fakta-fakta menjadi nilai-nilai; aksi-aksi menjadi tujuan-tujuan; dan harapan-harapan menjadi kenyataan-kenyataan.
Untuk mencapai tujuan bersama peradaban Islam, sekiranya ada beberapa hal-hal penting sebagai piranti utama dari peradaban itu:

• Islamisasi Pengetahuan

• Kemandirian ekonomi negara Muslim

• Membentuk pribadi-pribadi yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada Islam yaang berlandaskan atas pengetahuan (‘ala Bashira) yang utuh terhadap ajaran Islam.

• Menjadi orang yang tercerahkan (dapat menyatu dengan masyarakat menghilangkan gap intelek non intelek).

• Membentuk jaringan dan kerjasama antar gerakan dan elemen organisasi Islam. Lembaga, pusat studi dan kajian serta ormas Islam harus memiliki jaringan yang kuat dan luas sehingga informasi dan ukhuwah dapat senantiasa terbina.

• Konsentrasi memperbaiki pendidikan juga menghapus sekulerisasi dari akar-akarnya

• Ukhuwah Islamiyah, bagaimana menghapuskan perselisihan panjang antar negara Muslim.

• Perlu pula mengembangkan gerakan dan organisasi dakwah berskala internasional yang dalam pengelolaan dan strukturnya tidak serumit membangaun pola hubungan negara-negara.

4.2 CAHAYA ITU MULAI MENYINAR

1. Kelahiran ikhwanul Muslimin dan Jama’atul Muslimin

Pada tahun 1928, seorang guru sekolah berusia 22 tahun bernama Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, gerakan paling berpengaruh pada abad kedua puluh yang mengarahkan kembali masyarakat muslim ke tatanan Islam murni. Al Banna mengubah mode intelektual elite menjadi gejala popular yang kuat pengaruhnya pada interaksi antara agama dan politik, bukan saja di mesir, namun juga didunia Arab dan Muslim.
Tujuan ikhwan sebenarnya terbatas pada pembentukan generasi baru kaum beriman yang berpegang pada ajaran Islam yang benar, dimana generasi tersebut akan bekerja untuk membentuk bangunan umat ini dengan shibghah Islamiyah dalam semua aspek kehidupannya. Dan mengembalikan eksistensi khilafah sebagai agenda utama dalam manhajnya. “Kendati demikian, Ikhwanul Muslimin juga menyakini bahwa semua itu membutuhkan banyak persiapan yang harus diwujudkan.”

Abul A’la Maududi adalah figur penting dalam kebangkitan Islam pada dasawarsa-dasawarsa terakhir. Interpretasi Islamnya menajdi fondasi pemikiran kebangkitan Islam kontemporer. Pemikirannya banyak mempengaruhi para pemikir Islam seperti Sayyid Qutb di Mesir sampai aktivis kebangkitan Islam di Aljazair, Iran, Malaysia atau Sudan. Jama’at-I Islami (Partai Islam) berdiri pada 26 Agustus 1941 di Lahore merupakan gerakan religio-politik Islam tertua dari jenisnya. Sejak berdirinya partai ini berjanji akan menciptakan tatanan yang didambakan dialam temporal ini dan mendorong kaum Muslim untuk memulai revolusi Islam, untuk membentuk masyarkata dan politik yang seuuai dengan ajaran agama seperti yang diinterpretasikan maududi. Tujuan jangkan pendek partai ini adalah menjaga kepentingan Islam diarena politik, dan mengupayakan agar kekuatan sekular tidak melakukan konsolidasi kekuasaan. Gerakanlain yang juga dpat dijadikan slah satu bentuk kebangkitan Islam adalah Revolusi Iran dengan Khameini.

2. Munculnya tokoh-tokoh intelektual pembaharu Islam

Perlawanan terhadap kondisi terpuruk umat Islam yang paling dikenal adalah perjuangan seorang tokoh Muslim Jamaludi al Afgani (1838/9-1897). Beliau salah satu tokoh yang menyatakan kembali tradisi Muslim dengan cara yang sesuai dengan berbagai problem penting yang muncul akibat Barat semakin mengusik Timur Tengah diabad ke 19. Dengan menolak tradisionalisme murni yang mempertahankan warisan Islam secara tidak kritis disatu pihak dan peniruan membabi buta terhadap Barat di lain pihak. Afgani menjadi perintis penafsiran modern, seperti penggunaan akal, aktivisme politik, serta kekuatan Islam.

Al Afghani menyerukan lewat pidatonya seruan anti inggris, yang karenanya ia diusir dari Mesir. Ia juga mendorong pada pengikutnya tahun 1870-an untuk menerbitkan koran yang disana merka menyebarkan pemikiran mereka. Pemikiran-pemikiran al Afghani ini kemudian banyak ditiru oleh murid-muridnya seperti Muhammad ‘Abduh dan juga Ikhwanul Muslimin.

Muhammad ‘Abduh menyadari kemunduruan masyarakat Muslim bila dikontraskan dengan masyarakt eroapa. Menurut analisisnya, kondisi lemah dan terbelakang ini disebabkan oelh hegemoni eropa yang mengancam eksistensi masyarakat Muslim dan juga oleh realitas internal seperti situasi yang diciptakan oleh kaum Muslim sendiri.
Mirip dengan yang dikatakan Afghani, ‘Abduh beranggapan bahwa Eropa bagaimanapun harus dilawan karena mereka adalah agresor yang ingin merebut negeri bangsa lain. Orang mesir menderita karena tidak membedakan mana yang menipu dan mana yang tulus, mana yang benar dan mana yang berdusta. Untuk memulai pembaruan, menurut Muh ‘Abduh kita perlu kembali kepada pokok-pokok iman yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya oleh berbagai mazhab, berbagai kelompok. Dia menyerukan agar digunakan tradisi yang terbaik dan agar taklid buta dikutuk, karena merintani kemajuan. ‘Abduh membuat tafsir al Quran, karena baginya prinsip yang menjadi dasar dari kebangkitan bangsa merupakan kepercayaan pokok bahwa risalah al Quran bersifat universal dan meliputi segalanya. Beliau juga concent dengan isu pendidikan dengan mengkritik sekolah modern yang didirikan oleh misionaris asing dan juga mengkritik sekolah yang didirkan pemerintah. “Katanya, disekoah misionaris siswa dipaksa mempelajari Kristen sedangkan di sekolah pemerintah sisiwa tidak diajar agama sama sekali.” Nama-nama lain yang kemudian muncul adalah Sayyid Quthb dan Ali Syariati.


3. Lahirnya para aktivis dakwah yang mentransformasikan nilai Islam kedalam masyarakat secara langsung

Kelahiran perlawanan terhadap usaha Yahudi untuk menguasai Palestina yang kemudian dikenal dengan Hamas dan intifadhah adalah juga merupakan wujud kesadaran realitas. Mereka dengan kemampuan seadanya berusaha dengan banyak cara selain untuk menghancurkan musuh juga menyadarkan masyarakat dunia akan penderitaan Muslim di sana. Di Turki fenomena kebangkitan Islam terwujud dalam semakin bersaingnya para pelaku ekonomi Islam yang menggunakan syariat Islam, dan kemudian eksisnya partai Politik Islam Reefah yang sempat memenangkan pemilu meskipun kemudian militer-sekuler menurunkannya. Begitu pula dengn FIS di Aljazair merupakan perwujudan semakin banyaknya kelompok Islam yang mencoba mentransformasikan nilai-nilai keislaman kedalam realitasnya masing-masing.

Dalam taraf internasional muncul pula tokoh-tokoh Muslim yang dikenal tidak cuma karena gagasannya terhadap Islam, tapi juga tidak sedikit karena keahlian dan profesionalitasnya di bidang masing-masing. Sebut saja Ismail Raji al Faruqi, Ziauddin Sardar, Syed Hossein Nasr, Fazlur Rahman dan Abdus Salam. Bahkan yang terakhir ini juga meraih nobel fisika. Penokohan dibarengi pula denga munculnya pusat-pusat kajian Islam dan perkumpulan/organisasi Muslim, The International Institute of Islamic Thought (IIIT), World Assembly of Muslim Youth (WAMY), Islamic Federation of Student Organizations, National Hijrah Committee. Belum lagi penerbitan dan jurnal yang terkait dengan studi-studi keIslaman yang begitu banyak. Yang dengan teknologi juga dengan mudah didapatkan situs-situs Islam di internet.

- Diskusi-diskusi dikalangan intelektual Muslim juga dihiasi dengan ide-ide besar seperti Islamisasi ilmu pengetahuan, dan upaya konteksualisasi ajaran Islam dengan mengkomparasikannya dengan konsepsi Barat seperti demokrasi, gender, sistem perekonomian, parlemen, perbankan dll. Semuanya dengan kesadaran bersama bahwa hal tersebut dalam rangka membentuk peradaban Islam.

- Maraknya gerakan back to Islam, seperti jilbab, pengkajian Islam (Tekstual maupun kontekstual), bank syariah, sufi modern. Dan yang sangat serius dalam hal ini lebih banyak kaum muda Muslim. Kesadaran, pemahaman dan ghirah berIslam ini menjadikan mereka memiliki kebanggaan Islam dan izzah yang tinggi. Dan yang tidak kalah menonjolnya adlah upaya pembuktian konkrit akan keunggulan Islam sperti menjalanlan sistem perbankan syariah dan telah terbukti dibeberapa tempat lebih baik dan menguntungkan seperti Malaysia, kepartaian seperti di turki dan aljazair. Karena memang saat ini umat membutuhkan bukti, tidak sekedar janji-janji dan impian serta romantisme masa lalu.

BAB V: PENUTUP

Demikianlah, bahwa dengan kondisi yang terjadi denganumat Islam saat ini, permasalahannya yang kompleks tidak boleh menjadikan umat berputus asa, malah hal ini menjadi tantangan besar bagi umat, khususnya intelektual muslim untuk mengupayakan tercipanya kesadaran bersama dan usaha-usaha berbaikan yang sinergi antar seluruh elemen muslim. Dan hanya dengan bersungguh-sungguh sajalah langkah-langkah menuju terbentuknya peradaban Islam dan pengembalian kejayaan Islam itu dapat terwujud.

RUJUKAN

1. Prof. Madya Fadlullah Jamil, Islam di Asia Barat Moden: Sejarah Penjajahan dan Pergolakan, thinkers library SDN BHD, cet.2000

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, penerbit Dept. PDK – Balai Pustaka, th. 1995

3. Encyclopaedia Americana, vol. XIV, international edition Americana corporation, New York 1964

4. Webster New World Dictionary, Oxford and 1hb Publishing Co, 1976

5. Norman Daniel, Islam, Europe and Empire, at the University Press, Edinburgh, 1966

6. Ensiklopedi Indonesia, Penerbit Buku Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, th. 1982

7. H. Zainul Abidin ahmad, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, Jakarta 1979

8. Stephen Neill, A History of Christian Missions, Penguin Books, Middlesex

9. G. H. Jansen, Militant Islam, Pan Books, Ltd London, 1979

10. Hashem, Menaklukan Dunia Islam, JAPI Surabaya 1968

11. Hisham B. Sharabi, Nationalism and Revolution in the Arab World, New York, 1966

12. Philip K. Hitti, The Arabs a Short History

13. Abu Fatiah Al Adnani, Kitab Ar-Risalah

14. Dr. Harry A. Poeze, Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik, Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti, th. 2000

15. L. Stoddard,Nederland en de Islam, dinukil dari Dunia Baru Islam.
Catat Ulasan